Donatus Verzekeringen is Dé Kerken en monumenten verzekeraar van Nederland. Ooit opgericht vanuit de RK kerk met de bedoeling zich in onderlinge verbondenheid te verzekeren tegen brand. De Heilige Donatus, patroon van de bliksem is hier nog een sprekend voorbeeld van. Onderling verbonden, zonder winstoogmerk met bijzondere aandacht voor haar leden. In haar 165 jarige bestaan heeft de organisatie zich met name toegelegd op het verzekeren van gebouwen, inventarissen  en als intermediair ook aansprakelijkheid.
Waren het eerst de Rooms katholieke kerken en kloosters, later in de zestiger jaren voegden zich ook protestantse en andere denominaties bij Donatus.
Met haar 45 medewerkers tellende organisatie is zij in haar branche een speler van formaat. Specifieke expertise  is aanwezig op het gebied van schadebehandeling waarbij Donatus beschikt over een eigen technische buitendienst die de gebouwen als geen ander kent.

Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden.

Onderlinge Donatus Verzekeringen U.A.
Donatus verzekert kerkelijke gebouwen,  gebedshuizen en sinds 2010 ook de inmiddels ruim vertegenwoordigde en opkomende monumentenmarkt. Hierbij is te denken aan kastelen, buitenplaatsen, landgoederen, boerderijen, molens, fortificaties, bunkers en industrieel erfgoed. Zowel particuliere als zakelijke monumenteneigenaren kunnen zich verzekeren bij Donatus.
Binnen het speelveld van politiek, wetenschap, bedrijfsleven maar ook midden in de samenleving verstevigt Donatus haar positie meer en meer.  Zo worden overeenkomsten gesloten met  de erfgoedsector en treedt Donatus op in de plaatselijke en landelijke politiek. Zij zoekt de media en neemt  deel aan diverse fora om de noodzaak voor zorg voor monumentaal ( religieus) erfgoed op de kaart te krijgen en te houden.
Het kabinet is begonnen met het vrijmaken van gelden om in de komende 5 jaar ondersteuning te bieden aan het behoud van monumentaal erfgoed. Met 325 mio  euro is dat een voorzichtige start.  Zo ziet Donatus ook dat steeds meer dat gemeenten nadenken over het afstoten dan wel het herbestemmen hun monumentaal vastgoed. Investeerders, her-ontwikkelaars maar ook ervaren spelers zoals Donatus zien hierin kansen. Kansen om op een goede wijze na te denken over de instandhouding van monumentaal erfgoed voor komende generaties.  Donatus zorgt voor adequate verzekeringsoplossingen. Verzekeren voorkomt geen schade maar compenseert financieel nadeel.
Donatus begroet u graag voor een nadere kennismaking.
mr. Gerhard Kuijt
Adviseur relaties
T: 073-5280087
E: g.kuijt@donatus.nl 
Verzekeraar Donatus betaalt leden opnieuw 45% premie terug.
Rosmalen, 25 april 2018
Donatus Verzekeringen, dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland, betaalt aan de leden 45% (€ 11,7 miljoen) van de voor 2017 ingelegde verzekeringspremies terug. Ook in 2016 bedroeg de teruggegeven premie 45%. Dit is mogelijk dankzij een resultaat na belastingen van € 11,5 miljoen en een onttrekking aan het eigen vermogen van € 0,2 miljoen. Hiermee toont Donatus haar onderlinge karakter zonder winstoogmerk. Met een solvabiliteit van 191% is Donatus een kapitaalkrachtige maatschappij, zo blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag.
Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn zijn er in 2017 belangrijke stappen gezet voor de toekomst: ‘Weliswaar zijn de premie-inkomsten met 12% gedaald van € 30,1 miljoen naar € 26,6 miljoen, maar die daling is hoofdzakelijk ten goede gekomen aan onze leden door de introductie van trouwe ledenkorting. Vooral voor kerkelijke leden, die het vaak financieel niet makkelijk hebben, zijn deze kortingen welkom. In de toekomst wordt dit aanbod ook voor een steeds groter wordende groep monumenteneigenaren aantrekkelijk. Tevens is het beleidsplan 2017-2022 als nieuw fundament voor de toekomst vastgesteld en is geïnvesteerd in MijnDonatus, waardoor onze leden in 2018 digitaal hun verzekeringsportefeuille kunnen volgen.’
Markt
Binnen de portefeuille is het aandeel monumenten verder toegenomen tot 14%. Donatus verzekert circa 8% van alle rijksmonumenten in Nederland. In 2017 zijn 46 kerkgebouwen die voor de eredienst gebruikt worden en die hiervoor elders waren verzekerd, aan de portefeuille toegevoegd. De groep herbestemde kerken groeit langzaam, maar gestaag. Er zijn in 2017 17 herbestemde kerkgebouwen in verzekering genomen die hiervoor niet bij Donatus verzekerd waren. Tevens zijn er 130 moskeeën bij gekomen. Met meer dan 4.600 gebedshuizen bij Donatus in verzekering, blijft het marktaandeel onverminderd hoog.
Schade
Met een schadelast voor eigen rekening van € 7,5 miljoen is 2017 een redelijk gunstig schadejaar (2016: € 8,2 miljoen). Er waren twee schades met een schadelast van meer dan € 1 miljoen. Er waren 11 schadegevallen (niet zijnde storm) van meer dan € 50.000, terwijl dit er 12 waren in 2016.
Het totaal aantal gemelde schaden is met 19% gedaald, van 2.381 naar 1.922 meldingen. Het aantal schadegevallen naar aanleiding van stormen bleef vrijwel gelijk (2017: 212 en 2016: 214).
De schadelast van diefstallen/inbraken/vandalisme is licht gedaald van € 0,94 miljoen (606 schadegevallen) in 2016 naar € 0,87 miljoen (462 schadegevallen) in 2017. Het aantal koper- en looddiefstallen hierin bedroeg 144 in 2017 (in 2016 175) met een schadelast van € 0,3 miljoen, even hoog als in 2016. Er hebben zich twee verzekerde kunstdiefstallen in kerken voorgedaan, hetzelfde aantal als in 2016.
Profiel Donatus Verzekeringen
Donatus Verzekeringen (1852) is dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland. Als specialist in het taxeren en verzekeren van kerkelijke en monumentale eigendommen verzekert zij voornamelijk kerkgebouwen (religieus gebruik en herbestemd) en rijks- en gemeentelijke monumenten. Als onderlinge verzekeraar staan het coöperatieve gedachtegoed en de belangenbehartiging van haar leden centraal. Kernwaarden van de bedrijfsvoering zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid en degelijkheid.
Donatus is gevestigd in Rosmalen. Eind 2017 waren er 47 medewerkers (43 fte) in dienst.
Download het digitale jaarverslag:
Jaarverslag-2017-beveiligd.pdf
Bron: Persbericht Donatus d.d. 25 april 2018

 

Monumenten in Dordrecht.

Donatus Verzekeringen is in 1852 opgericht als een zelfstandige en onderlinge verzekeraar  van kerken en kloosters. Later kwamen er  monumenten bij, waaronder historische buitenplaatsen, molens en forten. We beschikken over
 unieke bouwkundige kennis, grote verzekerings- technische ervaring en brede expertise.
Donatus verzekert de volgende monumentale gebouwen:
  • Rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • (Herbestemde) monumentale kerken en kloosters
  • Kastelen
  • Particuliere historische buitenplaatsen
  • Molens
  • Forten, bunkers en kazematten
 De verzekeringsmogelijkheden zijn afhankelijk van bestemming en gebruik van het monument.
Onderlinge verzekeraar Donatus is een onderlinge verzekeraar met uitgesloten aansprakelijkheid. Als de financiële situatie dit toelaat, wordt bij een positief resultaat een gedeelte van de premie terugbetaald aan de leden in de vorm van ledenrestitutie. Bij een eventueel negatief resultaat hoeven onze leden geen premie bij te betalen, want ze zijn niet aansprakelijk voor een tekort. Over de ledenrestitutie staat verderop in de brochure meer informatie.
Specialist in taxatie, inspectie en advies Het verzekeren van monumenten begint bij de bepaling van de herbouwwaarde. We houden nadrukkelijk rekening met de specifieke kenmerken van uw monument en geven u preventieadvies. In geval van schade adviseren en begeleiden wij u bij het herstel.
Lees hier de Donatus-monumentenbrochure de volledige brochure van Donatus,  Monumenten vertrouwd verzekerd Informatie over de monumentenproducten van Donatus Verzekeringen