In 1963 kreeg architect Nico Zantinge de opdracht om op het terrein van het landgoed Het Teesink een nieuwe woonvorm te creëren. Dit landgoed was eigendom van de familie Van Heek, eigenaren van de Boekelose Stoomblekerij. Het bungalowpark kreeg de naam “Het Teesinkbos’. De bungalows werden gebouwd in de jaren 1966-1969. Aan de Bastinglaan en Henry Dunantlaan te Boekelo kwamen 69 bungalows, 40 vrijstaande bungalows en 29 semi-bungalows in 4 hoofdtypes.
Hiermee werd samen met het aangelegde groen een wel haast unieke woonomgeving geschapen. Het Teesinkbos is gelijktijdig ontstaan met de Technische Universiteit Twente. Het bungalowpark was zeer in trek bij het personeel van de universiteit. Nico Zantinge, werd bij dit project sterk geïnspireerd door Deense, Finse, Griekse en Mexicaanse architectuur, die hij zag tijdens zijn reizen. Ook werd hij als architect sterk beïnvloed door het werk van architecten als Herman Hertzberger en Herman Haan. Hij had regelmatig contact met zijn studiegenoot Piet Blom, ontwerper van de mensa TH-Twente.
Nico Zantinge wilde voor de bewoners van de bungalows een maximum aan natuurgenot en privacy creëren. Essentie van zijn architectuur is dat je een soort geluksgevoel ervaart in en om de bungalows met nadruk op het wonen in het groen. Dat maakt zijn plan zo bijzonder. De woningen zijn geopend naar de natuur, die als het ware de huizen binnenkomt.
In het plan is verder bepaald dat de 3 ha. groen, aangelegd als plantsoen, beplant zou worden met zoveel mogelijk in de omgeving voorkomende planten en bomen. Zo wordt de natuurlijke samenhang, ontstaan door het groen, gewaarborgd. Voor het plan werd een speciale opmetingstekening gemaakt van de bomen om te voorkomen dat er bomen zouden sneuvelen.
De uniformiteit in vormgeving en kleur bij de verschillende woningtypen zorgt voor eenheid in verscheidenheid. De consequente toepassing van dezelfde kleur voor de kozijnen (zwartgeverfd; zowel buiten, als binnen) en ook het gebruik van de gele baksteen draagt bij aan de eenheid van de wijk.

Bronnen; - Architectuurcentrum

- Gemeente Enschede

- Bond Heemschutr

13 juli 2018
De bungalows in het Teesinkbos in Boekelo komen mogelijk in aanmerking voor de status van gemeentelijk monument. Drie erfgoedorganisaties hebben B&W in Enschede geadviseerd om de huizen in Het Teesinkbos de status van gemeentelijk monument toe te kennen. Op dit moment wordt door de gemeente Enschede verder onderzoek gedaan naar de historisch en culturele waarden van het Teesinkbos.
18 februari 2019
De bewoners in het Teesinkbos in Boekelo zijn ongerust over het voornemen om de gemeentelijke monument status voor de woningen in het Teesinkbos toe te kennen. In een artikel in TC Tubantia van 18 februari jl. is men vooral verbolgen over het feit dat er over ons, en niet samen met ons wordt beslist " aldus Jeroen Verhaak.
De bewoners van Teesinkbos zijn vooral bezorgd over mogelijk vergaande gevolgen met betrekking tot mogelijke aanpassingen van de eigen woning.

Reactie van onze redactie.
Dat de bewoners van het Teesinkbos de publiciteit moeten zoeken om hun ongerustheid te uiten is in dit geval weer een gemiste kans van de gemeente Enschede. Naast mogelijk een aantal kleine nadelen heeft de monumentstatus ook voordelen. Het is aan de gemeente om bewoners in een vroeg stadium mee te nemen in deze procedure. Informatie en communicatie zijn de sleutelwoorden om bewoners van het Teesinkbos als volwaardige burgers te beschouwen en ze niet lager in onzekerheid te laten verkeren.

April 2019.
Stichting Behoud Bungalowpark Teesinkbos opgericht.

In Boeke-Loos ( de wijkkrant van Boekelo) van april jl. is aandacht voor het bungalowpark Teesinkbos. Erfgoedorganisatie Heemschut heeft bij de gemeente Enschede een verzoek ingediend om de 69 bungalows in het Teesinkbos de gemeentelijke monumentstatus te verlenen. Helaas ontbrak het aan communicatie tussen de gemeente Enschede en  de bewoners van de bungalows en kwam er veel weerstand tegen de aanvraag voor de status van gemeentelijk monument.

Een aantal bewoners heeft intussen een nieuwe stichting Behoud Bungalowpark Teesinkbos opgericht, die tot doel heeft de uitstraling, uniformiteit en unieke architectuur van de huizen te behouden. De stichting pleit ervoor de uniformiteit van gevels, zwart houtwerk en daken te behouden. Feit is echter wel dat er ook bewoners zijn die fel gekant zijn tegen welke vorm van bescherming dan ook.

In het op verzoek van de gemeente uitgebrachte advies door Het Oversticht over het Teesinkbos staat: De ensemblewaarde van de woningen met het groen is beter gewaarborgd door de wijk aan te wijzen als gemeentelijk beschermd gezicht. De individuele woningen krijgen dan een minder streng beschermingsregiem, maar de gevelaanzichten langs het openbaar groen, de straten en de hoven kunnen daarmee wel worden beschermd, evenals het groenplan van de wijk.

Dit betekent voor de eigenaren dat ingrepen aan de achter- en patiozijde mogelijk zijn en ook maatregelen ten aanzien van duurzaamheid (dubbel glas, zonnepanelen) kunnen worden uitgevoerd. In de beschrijving kan het een en ander worden vastgelegd over de kleur van de kozijnen, materiaalgebruik (soort pannen) etc., maar ook over het beheer van het groen, vervangen van bomen die hun levenseinde naderen door volwassen exemplaren.

Het Oversticht adviseert om de wijk aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. In dit geval dus dorpsgezicht.
In hoeverre de bewoners van het Teesinkbos zich hierin kunnen vinden zal nog moeten blijken.

JANUARI 2020.

Bewoners van Teesinkbos niet gelukkig met erfgoed status.

Bewoners van Teesinkbos in Boekelo hebben in de bezwarencommissie hun ongenoegen laten blijken over de wijze van communicatie met de gemeente Enschede. Een aantal bewoners is bij voorbaat al tegen de status van beschermd dorpsgezicht, maar de wijze waarop de gemeente daar over communiceert met de bewoners is alles behalve goed, althans volgens een aantal bewoners van Teesinkbos. De bescherming heeft betrekking op de gevels die zichtbaar zijn vanaf het openbaar toegankelijke gebied en op de openbare ruimte tussen de bungalows. Het voorgenomen besluit tot voorbescherming van de wijk schiet bij de bewoners in het verkeerder keelgat. Inmiddels heben 10 eigenaars een zienswijze ingediend. Mocht het besluit er toch komen dan wil de gemeente een klankbordgroep samenstellen om de status van de wijk te bespreken.

 

FEBRUARI 2020
Gemeente stelt een klankbordwerkgroep in.
De gemeente Enschede stemt in met het verzoek van de Dorpsraad om een klankbordgroep uit de buurt van
Teesinkbos in te stellen. Deze klankbordgroep bestaat uit personen van de stichting behoud bungalowpark Teesinkbos en de stichting gemeenschappelijke voorzieningen bungalowpark Teesinkbos. Tegen het voornemen van de gemeente Enschede om bungalowpark Teesinkbos aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stads - dorpsgezicht hebben tien huiseigenaren bezwaar aangetekend.
Op dit moment worden er door de gemeente verschillende inventarisaties uitgevoerd die uiteindelijk moet leiden tot bestemmingsplanregels. De gemeente verwacht medio 2020 de planvorming te hebben afgerond.
Inmiddels is een zogenaamde "voorbescherming" van toepassing op het Teesinkbos. De voorbescherming betekent dat voor wijzigingen aan de woningen in het Teesinkbos een vergunning nodig is als waren het gemeentelijke monumenten.

 

DEZE PAGINA IS IN VOORBEREIDING IN AFWACHTING VAN DE STATUS GEMEENTELIJK MONUMENT.