Reactie van staatssecretaris SZW op asbest rapport TNO.

Nieuwsbericht | 27-03-2019 |

Staatssecretaris Van Ark reageert n.a.v de publicatie ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’  van TNO (februari 2019).
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van  Aedes, vereniging van woningcorporaties, en van de woningcorporaties Talis te Nijmegen, Mitros te Utrecht, Vestia te Rotterdam en Woonbron te Rotterdam.
Het rapport, zo zou ik willen stellen, sluit grotendeels aan bij de inzet die ik heb om te komen tot een zorgvuldig asbestbeleid. Maar ik heb ook een belangrijke kanttekening bij het rapport, want er worden gezondheidsrisico’s in berekend. Dat laat zien dat deze risico’s in heel veel gevallen gelukkig heel beperkt zijn. In die zin zou je kunnen zeggen dat het in die gevallen niet nodig is om heel ingrijpende en onnodig dure beheersmaatregelen te nemen.
Dat is iets wat aansluit bij mijn inzet, namelijk ruimte waar het kan gezien de risico’s waar het kan. Maar alleen daar waar het kan, want nogmaals — ik kan er niet genoeg op hameren — de veiligheid en de gezondheid van de werknemers moeten beschermd zijn. Er wordt dan wel gerekend met kosten en dat is iets wat ik voor rekening van de onderzoekers zou willen laten, want het arbobeleid dat ik hanteer gaat niet uit van de maximumwaarde van het leven van een werknemer.
Het arbobeleid dat ik hanteer, gaat uit van het acceptabele risico dat mensen mogen lopen, het risico dat we met elkaar acceptabel vinden. Ik vind dat werknemers sowieso goed beschermd moeten zijn tegen de risico’s van asbest. Met de kosten die gemoeid zijn met bijvoorbeeld de aanschaf van een masker heeft dat wat mij betreft niet zo veel te maken, zeker niet als je ziet dat die kosten maar een fractie vormen van het totaalplaatje waar werkgevers mee te maken hebben.

18 december 2018.
Jaar uitstel voor verwijdering asbestdaken.

De datum waarop alle asbestdaken in Nederland moeten zijn verwijderd is uitgesteld met een jaar. Aanvankelijk was de datum vastgesteld op 01 januari 2024. Dakeigenaars hebben volgens staatssecretaris van Veldhoven, nu de tijd tot 31 december 2024 om asbestdaken te verwijderen.


12 januari 2018
Vanaf 2024 zijn asbest daken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.
Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.
Inventarisatie.
Eigenaren van asbest daken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.
Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.
Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.
Gezondheid en kosten.
De ministerraad heeft ingestemd met het verbod, dat is voorgesteld door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Asbest daken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.
Daarnaast zorgt het opruimen van bij brand verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.
Bron: Rijksoverheid.