RICHTLIJN PLAATSEN VAN EEN SPLIT UNIT AIRCO IN APPARTEMENTEN

WIJZIGINGEN BOUWBESLUIT IN 2021
Verwachte wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 januari en in de loop van 2021

Wijzigingen 1 januari 2021
Per 1 januari 2021 worden de volgende Bouwbesluit-wijzigingen verwacht:
BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen Rc-waarden en dergelijke. Zie Staatsblad 2019-501 en dit artikel voor meer informatie.
Geluideisen aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking (zoals warmtepompen of airco’s). Zie artikel I, onderdelen I, J, K en L in Staatsblad 2020-189.
Het Staatsblad met Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van deze eisen is – op het moment van schrijven – nog niet gepubliceerd, maar dit zal deze maand moeten gebeuren.

Wijzigingen in de loop van 2021
In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd. Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. De verwachte wijzigingen zijn hieronder samengevat per onderwerp. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd.

Brandveiligheid
Bij woonfuncties moet de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen.
Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.

Toegankelijkheid
Drempeldetail van 0,02 m moet bij elke toegang van een woning aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk.

Duurzaamheid
Milieuprestatie woonfuncties gaat naar 0,8.
Gezondheid
Eisen aan verdunningsfactor gelden ook bij verbouw (installeren nieuwe ventilatievoorziening).

 

Wilhelminaflat. Gemeentelijk monument.

Richtlijn voor het plaatsen van airco installaties in appartementen.
Voorafgaand aan het behandelen van de vraag of airco installaties mogen worden geplaatst in individuele appartementen is het goed om kennis te nemen van een aantal artikelen in het Model Reglement en Huishoudelijk reglement die aanwijzingen geven op het gebied van overlast, esthetische wijzigingen van het gebouw, risico aansprakelijkheid en detaillering.
Op grond van de artikelen 3, 7, 21, 22, 31 van het Model Reglement 2006 kunnen de volgende conclusies worden getrokken; Voor schade en onredelijke hinder is en blijft alleen de individuele appartementeigenaar verantwoordelijk en aansprakelijk. Eigenaars dienen bij inwendige of uitwendige bouw/technische wijzigingen van het gebouw te voldoen aan een gemeentelijke omgevingsvergunning en toestemming te hebben van de Algemene Leden Vergadering.
Iedere eigenaar is verplicht zich te onthouden van geluidsoverlast.
Luchtbehandeling en koelinstallaties mogen slechts met toestemming van de Algemene Leden Vergadering worden geplaatst. Het draagvermogen van de terrassen / balkons mogen niet worden aangetast. Met name het punt over geluidsoverlast is van essentieel belang. Een airco installatie produceert namelijk voortdurend geluid dat heel hinderlijk kan zijn. Door deze installatie kan er sprake zijn van geluidsresonantie en dat betekent dat geluid bijvoorbeeld via leidingen of de draagconstructie van het gebouw kan worden overgebracht.
Vanaf 1 januari 2021 is er een wettelijke norm voor woongebouwen met betrekking tot het maximale geluid van een airco installatie. Een warmtepomp of airco die buitenshuis c.q. op een balkon staat, mag straks niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de woning van de buren.
Model Reglement 2006. Artikel 3
Iedere eigenaar en gebruiker is aansprakelijk voor de door hem aan het gebouw, de grond of de gemeenschappelijke zaken toegebrachte schade en voor onredelijke hinder voor zover deze schade of hinder aan hemzelf, aan zijn huisgenoten of zijn personeel kan worden toegerekend. Hij is verplicht voor zover dit redelijk is maatregelen te nemen of te dulden die de strekking hebben bedoelde schade of hinder te voorkomen of te beperken. Artikel 7 Een krachtens (huishoudelijk) reglement of besluit van de vergadering toegestane inwendige of uitwendige wijziging van het gebouw mag eerst worden aangebracht nadat daarvoor de eventueel vereiste publiekrechtelijke vergunning of toestemming is verkregen.
Evenzo mag een krachtens  zodanig reglement of besluit toegestaan gebruik van gemeenschappelijke en/of privé gedeelten eerst worden uitgeoefend, en mag elke andere handeling met betrekking tot het gebouw en/of de grond eerst worden verricht, nadat daarvoor bedoelde vergunning of toestemming is verkregen. De rechten voortvloeiende uit een dergelijke publiekrechtelijke vergunning of toestemming mogen niet worden uitgeoefend als daardoor strijd ontstaat met het in de akte bepaalde. Artikel 21 1.
Artikel 22 1. Iedere op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de vergadering is verboden. 2. Het zichtbaar aanbrengen in of aan het gebouw van naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, zonweringen, windschermen, vlaggen, spandoeken, bloembakken, schijnwerpers, (schotel)antennes, antennes van zendamateurs, luchtbehandelings- en koelinstallaties en in het algemeen van uitstekende voorwerpen, alsmede het in het zicht hangen van wasgoed, mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering of volgens regels te bepalen in het huishoudelijk reglement.
Artikel 31. 2. De privé terrassen en balkons zullen uitsluitend als zodanig mogen worden gebruikt en hierop zullen nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van die terrassen, het onderliggende dak en balkons overtreffen, zulks ter voorkoming van schade aan de balkons, plafonds en daken.
Huishoudelijk Reglement.
Naast het Model Reglement kan er sprake zijn van een Huishoudelijk Reglement dat door de Algemene Leden vergadering is goedgekeurd. Wij adviseren u om goede nota te nemen van de inhoud van dit reglement aangezien hier aanvullende of inhoudelijke zaken zijn geregeld met name voor bijvoorbeeld het plaatsen van een airco installaties. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen echter nimmer in tegenspraak zijn met het Model Reglement de Splitsingsakte of het Burgerlijk Wetboek. Op dit moment komt het nog maar zelden voor dat er bepalingen c.q. voorwaarden zijn opgenomen voor het plaatsen van een airco installatie. Aangezien geluidsoverlast een hot item is binnen VvE’s pleiten wij sterk voor een richtlijn voor het plaatsen van airco installaties.
Splitsingsakte.
Ook in de splitsingsakte kunnen aanvullingen of uitsluitingen zijn opgenomen met betrekking tot het plaatsen van [airco] installaties die de VvE c.q. eigenaars dienen te respecteren.
Tenslotte.
Ofschoon iedere appartementeigenaar een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn of haar energieverbruik kunt u er wel vanuit gaan dat met name airco-installaties niet onbelangrijke energie gebruikers zijn. Er zijn meer dan voldoende redeneren om wanneer u toch besluit een airco te kopen vooral een energiezuinige airco aan te schaffen raadpleeg daarvoor de energiemeter.
Welk systeem van airco heeft u nodig? [bron: Airco Centrale]
Indien u aanschaf van een airconditioning overweegt, is het belangrijk u een aantal zaken vooraf af te vragen. split-unit of niet? De meeste airco systemen werken met een (of meerdere) binnenunit(s) en een buitenunit. Tussen de binnen en de buitenunits liggen de diverse leidingen, namelijk een perskoelmiddelleiding, een zuigkoelmiddelleiding, en een elektrakabel. vaak wordt de condenswaterafvoerleiding ook (een stuk) met de andere leidingen meegelegd, waardoor alles netjes onder één afdekgoot kan worden weggewerkt.
Er zijn systemen die zonder buitenunit werken. Nadelen hiervan is de beperkte capaciteit, en de rumoerige werking. De compressor, die het meeste geluid produceert, zit bij splitunits namelijk in de buitenunit. Bij systemen zonder buitenunit zit deze in de binnenunit, waardoor deze veel minder stil functioneren. Als binnenunit is een wandunit de meest verkochte. Er zijn ook systemen met plafondunits (montage onder tegen het plafond) of vloerunits (montage of de vloer, vergelijkbaar met een radiator). Ook zijn er inbouwplafond units, de zgn. 4-weg cassettes, die met name geschikt zijn bij panden met een systeemplafond.
Multi-split of niet?
Bij een multi-split systeem is er sprake van 1 buitenunit een 2 of meer binnenunits. Plaatsgebrek buiten, of esthetische overwegingen kunnen een reden zijn om te kiezen voor een multi-split. Hoewel het logisch lijkt, is het niet altijd zo dat een multi-split goedkoper is dan 2 single (of mono-)split systemen. Daarbij dient u rekening te houden dat bij een multi-split alle leidingen vanaf dezelfde plaats door het pand worden geleid. Soms is het daarom eenvoudiger en mooier om te kiezen voor 2 of 3 losse systemen. Besluit u voor een multi-split dan is het goed te weten dat het aantal binnenunits niet onbeperkt kan worden uitgebreid. Wilt u in de toekomst meerdere binnenunits aansluiten, houdt u daar dan nu vast rekening mee met de keuze voor de buitenunit. inverter of niet
Bij een normale airco schakelt de compressor (de buitenunit) aan of uit, naar gelang de behoefte aan koude of warmte van de binnenunit. Daarom worden deze systemen ook wel aan/uit systemen genoemd. Bij een inverter zit er een extra besturing op de compressormotor, waardoor deze traploos harder of zachter kan draaien, naar gelang de koude- of warmtevraag. Wat zijn de verschillen:
  • De binnentemperatuur kan door de invertertechniek iets preciezer geregeld worden. Dit is niet door iedereen op te merken, maar wel te meten.
  • de invertersystemen zijn energiezuiniger. Echter, indien het systeem niet (heel) veel gebruikt wordt, verdient u het prijsverschil niet terug. Milieutechnisch is een inverter natuurlijk beter.
  • Een inverter is stiller. Dit behoeft wat toelichting, want dit is niet altijd waar. Omdat de binnenunit van een airco, na het bereiken van de juiste kamertemperatuur, zachter kan gaan draaien, (dit doen zowel inverter als aan/uit systemen), is er minder behoefte aan koude. De buitenunit van een aan/uit systeem zal hierdoor vaker uit staan.(en geen geluid meer maken).
Een inverterbuitenunit gaat, in plaats van 100%, of bv 40% draaien, en wordt hierdoor stiller dan een draaiende aan/uit unit. In het begin, als beide units op 100% draaien, maakt een inverter net zoveel geluid als een aan/uit. De binnenunit van een invertersysteem is vaak iets luxer uitgevoerd dan die van een aan/uit systeem, waardoor de binnenunit iets stiller kan zijn. De invertertechniek zit echter in de buitenunit, de binnenunit is dus niet noodzakelijkerwijs stiller.
Welke capaciteit?
Er is een grof regeltje om de benodigde capaciteit te berekenen: vermenigvuldig de inhoud van de ruimte met een factor 30 tot 50. U kiest 30 als het om een goed geïsoleerd ruimte gaat, bijvoorbeeld een tussenverdieping, zonder grote ramen op het zuiden. U kiest 50 als het om een ruimte gaat met plat dak of grote ramen op het zuiden. Het getal geeft het benodigde koelvermogen in Watt weer.
Een voorbeeld: Een slaapkamer van 6 x 4 meter, met hoogte 2,5 meter ligt op de 2e verdieping. De inhoud is 6 x 4 x 2,5 = 60m3. Omdat het huis ook een 3e verdieping heeft, en goed geïsoleerd is, zou men kunnen kiezen voor factor 30. Echter, de slaapkamer heeft grote ramen op het zuiden, waardoor we veiligheidshalve kiezen voor 40. De benodigde capaciteit wordt dus 60 x 40 = 2400. (2,4 kW). Meestal klopt deze regel aardig, er zijn natuurlijk situaties waarin het niet opgaat.
Bijvoorbeeld: glazen serres, ruimtes waarin warmteproducerende apparatuur staat, bv,. veel computers of een groot terrarium, etc.
  • Het opstellen van een richtlijn m.b.t. tot het plaatsen van airco installaties lijkt ons noodzakelijk omdat airco’s nu eenmaal geluid produceren en mogelijk zelfs een appartementsgebouw kunnen ontsieren. Tegenwoordig kunnen airco’s ook warmte produceren en ventileren en worden deze installaties in alle seizoenen van het jaar gebruikt waardoor het te produceren geluid dus niet seizoen gebonden is.
  • In principe kan een unit van een airco ook op afstand [met meer leidinglengte] van het appartement worden geplaatst bijvoorbeeld op het dak of in de tuin. Dat bespaart ruimte op het balkon en de geluidsbron kan hiermee verplaats worden.
  • Het is wel van belang dat er een zogenaamd inverter-model wordt gekozen [een toerengeregelde compressor]. Deze installaties zijn namelijk buitengewoon stil.
  • Als de airco unit toch op het balkon moet worden geplaatst dan is het aan te bevelen om deze te plaatsen op rubber tegels om resonanties tegen te gaan. In principe dient u alle mogelijke maatregelen te nemen om hinder of/en geluidsoverlast te voorkomen.
  • Daarnaast is het van belang om bij uw gemeente na te vragen of voor het plaatsen van airco’s een omgevingsgunning noodzakelijk is.