Moskee Atjhestraat

with Geen reacties

De houten dakconstructie is nog duidelijk zichtbaar.

Enschede 20 augustus 2018.
De stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut hebben gezamenlijk bij de gemeente Enschede een verzoek ingediend tot het toekennen van de gemeentelijke monument status voor de Moskee en naastgelegen ambtswoning in de Atjehstraat. Het voormalige kerkgebouw is op dit moment in gebruik als moskee..
De drie erfgoedorganisaties hebben een uitvoerige analyse gemaakt van de historische waarde die vooral wordt toegekend door de bouwtechnische dakconstructie met gelamineerde spanten..De gemeente Enschede zal in overleg met Het Oversticht nader onderzoek verrichten en vervolgens over de aanvraag een besluit nemen.
Het voormalige kerkgebouw is in 1921 in opdracht van de Hersteld Apostolische gemeente gebouwd. Daarbij werd ook een ambtswoning gebouwd. Het gebouw is voorzien van zogenaamde Hetzerspanten. Een bouwmethode die tot dan toe niet werd toegepast. Mede hierdoor werd het mogelijk om grote overspanningen te maken. Het gebouw is op dit moment eigendom van de islamitische stichting Selimiye Moskee in Enschede.

TC Tubanti 22 december 2018

De bouw van de houten dakconstructie 1921.

GEMEENTELIJK DWAALSPOOR
Als het om behoud  van cultureel erfgoed gaat in de gemeente Enschede is er vaak sprake van opportunistisch beleid. Voorgenomen besluiten van de gemeente omtrent ons erfgoed gaan aan veel burgers en erfgoedorganisaties voorbij mede omdat blijkbaar economische belangen een veel hogere prioriteit hebben ook in de besluitvormingsprocedures. Culturele instellingen in Enschede betrappen de gemeente regelmatig op gebrek aan echte interesse voor instandhouding van historische gebouwen.  Zou de gemeente eigenlijk niet een vooraanstaande positie moeten innemen als het gaat om behoud van ons cultureel erfgoed?  Vooraf overleg met eigenaars, omwonenden, belanghebbenden en erfgoedorganisaties zou veel rumoer kunnen voorkomen en kan de besluitvorming alleen maar positief beïnvloeden. Maar de praktijk tot op heden is dat grondverkoop en verkoop van onroerend goed de hoogste prioriteit heeft. En daar waar de gemeente Enschede opdrachtgever is voor Het Oversticht om een advies op te stellen omtrent de waarde van een historisch gebouw wordt dit alleen gevolgd wanneer het zo uitkomt.
Met groot gebaar wil de gemeente Enschede nu het advies  van Het Oversticht wel volgen als het gaat om de moskee in de Athjestraat. Er is zelfs een voornemen om de gemeentelijke monumentstatus hierop van toepassing te verklaren. Voor de gemeente een risicoloos project want de gevolgen van de monumentstatus van de gebouwen Athjestraat 27 en 29  liggen volledig bij het bestuur van de Selimiye-moskee.  De moskee verhuis in 2022 naar Het Diekman en zie dan als eigenaar dit gemeentelijk monument maar eens “markt  conform” te verkopen.  Wat toch ook opvallend is dat de gemeente ruim 30 jaar geen belangstelling heeft gehad voor het gebruik van dit gebouw als moskee terwijl volgens het bestemmingsplan een woonbestemming van toepassing is, over handhaven gesproken.
Al met al het blijft het “gemeentelijk geklungel” ofschoon we er mogelijkerwijs een gemeentelijk monument bij krijgen dat de moeite waard is.
Voor meer informatie: http://cultureelerfgoedenschede.nl/2018/08/23/moskee-atjhestraat/
Augustus 2019
Het pand Atjehstraat 27 en 29 zijn in 1921 gebouwd als verenigingsgebouw voor de Hersteld Apostolische gemeenschap. Nu zijn er een moskee en theehuis in gevestigd. Omdat het waardevolle panden zijn, hebben erfgoedorganisaties aan B&W gevraagd om deze panden aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Het Oversticht heeft de panden onderzocht en zij heeft in overweging gegeven om alleen de moskee (nr. 27) aan te wijzen als gemeentelijk monument en het theehuis (nr. 29) via het bestemmingsplan te beschermen omdat het theehuis de nodige wijzigingen heeft ondergaan.
Op deze benadering is positief geadviseerd door de gemeentelijke monumentencommissie en ook de aanvragers kunnen zich hierin vinden. In afwachting van een definitief aanwijzingsbesluit is voorbescherming op beide panden gelegd. B&W hebben het voornemen tot aanwijzen van nr. 27 als gemeentelijk monument en het beschermen van nr. 29 via het bestemmingsplan toegestuurd aan het bestuur van de moskee en aan de aanvragers. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen. B&W leggen nu het conceptbesluit tot aanwijzen voor aan de betreffende raadscommissie. Daarna volgt het definitieve besluit.
Bron: Gemeente Enschede 27 augustus 2019.
01 november 2019.
In een brief aan het college van B&W Enschede hebben moskeebesturen hun zorgen geuit over de voortgang rond de bouw van de nieuwe moskee op de hoek Kuipersdijk/Wethouder Beversstraat. Nu de procedures rond de locatie hun einde naderen, worden de moskeeën gefrustreerd door aanvullende ‘hobbels’ vanuit de gemeente. Sinds vorig jaar wordt onder de wet Bibob een donateursoverzicht verwacht van iedereen die een gebouw of de invulling ervan financiert via crowdfunding. Dus ook de moskee.
Voorzitter Abdurrahman Bicici van de Selimiye-moskee betreurt de gang van zaken omtrent de monumentstatus van de huidige Moskee in de Athjestraat. . Volgens de voorzitter is de status van monument een aanzienlijke beperking in de  verkoopbaarheid van het pand. Met de verkoop van gebouwen willen de besturen extra inkomsten genereren.
Een taxateur berekende een waardevermindering van 180.000 euro. “Wij willen weten of de gemeente bereid is dat te compenseren”, zegt Bicici. De brief is door het college ontvangen en hij verwacht op korte termijn een gesprek. (bron: TC-Tubantia)

 

27 februari 2020
De panden Atjehstraat 27 en 29 zijn in 1921 gebouwd als verenigingsgebouwen voor de Hersteld Apostolische gemeenschap. Nu zijn er een moskee en theehuis in gevestigd. Erfgoedorganisaties hebben aan B&W gevraagd om deze panden aan te wijzen als gemeentelijk beschermd monument. Het Oversticht heeft de panden onderzocht en gewaardeerd en zij adviseert B&W om nr. 27 aan te wijzen als monument en zij geeft in overweging om nr. 29 de aanduiding ‘karakteristiek’ te geven in het bestemmingsplan. De gemeentelijke monumentencommissie heeft gelijkluidend geadviseerd en de aanvragers kunnen zich hierin vinden. Op 21 december 2018 hebben B&W het moskeebestuur hierover geïnformeerd en zij was in de gelegenheid daartegen zienswijzen in te dienen. Dat is niet gebeurd en vervolgens hebben B&W op 27 augustus 2019 besloten nr. 27 in beginsel aan te wijzen als beschermd monument. Toen dit besluit werd geagendeerd voor de betrokken raadscommissie, gaf het moskeebestuur aan het voornemen tot aanwijzen niet te hebben ontvangen waardoor zij geen zienswijzen kon indienen. Vanwege de zorgvuldigheid is zij in de gelegenheid gesteld om alsnog zienswijzen in te dienen. Zij heeft daarvan gebruik gemaakt maar deze zienswijzen geven geen aanleiding om af te zien van aanwijzing. Er is vervolgens een nieuw besluit genomen tot in beginsel aanwijzen van het pand als gemeentelijk beschermd monument.. Dit besluit is voorgelegd aan de betrokken raadscommissie ter advisering en deze heeft daarop positief geadviseerd. Nu wordt er een definitief besluit tot aanwijzen genomen waartegen belanghebbenden bezwaar en beroep kunnen aantekenen. ( Bron: gemeente Enschede)

 

28 februari 2020
Het bestuur van de Selemiye moskee aan de Atjehstraat in Enschede heeft alsnog bezwaar gemaakt tegen de monumentstatus van de moskee. Het bestuur verwacht een aanzienlijke waardevermindering van de moskee door de monumentstatus. De gemeente Enschede is van mening dat onvoldoende is aangetoond dat er sprake is van waardevermindering.

 

Gemeentelijk monument een kans of een bedreiging?
Over de status van gemeentelijk monument bestaan nogal wat misverstanden. Zo wordt vaak gedacht dat deze monumentstatus alleen maar beperkingen heeft en je eigenlijk geen spijker meer in een muur kunt slaan. Het gebouw in de Athjestraat dat op dit moment als moskee in gebruik is zou volgens een makelaar door de monumentstatus € 180.000,=  minder waard zijn geworden.
Het is wel zo dat gebouwen met de status van gemeentelijk monument geen subsidies ontvangen terwijl juist deze gebouwen mogelijk meer onderhoud nodig hebben. En wanneer u als monumenteigenaar een wijziging aan het monument wilt aanbrengen dan hebt u hiervoor een gemeentelijke vergunning nodig.
Maar zijn er dan alleen maar nadelen?
Het ligt er maar aan vanuit welke invalshoek je dit bekijkt. Het maatschappelijk belang is dat gebouwen met een bijzondere architectonisch en/of historische betekenis voor de stad Enschede behouden moeten blijven en bij voorkeur in een zo origineel mogelijke staat. Bij verkoop van een monument kan het zo zijn dat het gebouw een andere functie krijgt. Natuurlijk zal een gemeente daar kritisch in zijn maar de praktijk geeft aan dat er voor wat betreft wijzigingen aan een gebouw met de gemeentelijke monument status in overleg nog heel veel mogelijk is.
De status van gemeentelijk monument hoeft geen invloed te hebben op een verkoopprijs. Die is meer afhankelijk van de staat van onderhoud waarin het gebouw of pand zich bevindt. Een gemeentelijk monument heeft een bescherming tegen architectonische en/of historische verloedering en geniet een maximale bescherming tegen sloop. De Erfgoedwet verplicht de gemeente hierop te handhaven.
De meeste eigenaars  van een gemeentelijk monument in Enschede zijn zich terdege bewust van de historische en architectonisch waarde van het pand en veel van deze monumenten in Enschede worden als zodanig gekoesterd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *