Enschede juli 2019.
B&W van Enschede heeft de gemeenteraad op 11 juni j.l. voorstellen gedaan inzake de herontwikkeling van het Cobercoterrein. Belangrijk uitgangspunt is onder andere het behoud van de Coberco Melkhal.
Nieuwe functies in de Melkhal borgen het behoud van de hal voor de toekomst. De Melkhal staat sinds een aantal jaren leeg en verpaupering neemt toe. Eind 2013 is een vleugel van het gebouw door brand verwoest. Gezien de historie van het gebied (o.a. ontstaansgeschiedenis van de Rabobank) waar vanuit een coöperatieve gedachte bedrijvigheid heeft plaatsgevonden, is het behoud van de Melkhal van belang. Vanuit het gemeentelijk cultuurhistorisch beleidskader, Koesteren Cultuurhistorie, heeft de Melkhal een cultuurhistorische waarde. Het bestemmingsplan maakt via een gemengde bestemming een diversiteit aan functies mogelijk die gelieerd zijn aan de hoofdactiviteiten ondernemen, ontmoeten en cultuur en educatie.
Door een nieuwe invulling aan de Melkhal te geven, is het behoud voor de toekomst gewaarborgd. In het bestemmingsplan Cobercoterrein is herstel van de Melkhal opgenomen als
voorwaardelijke verplichting voor het realiseren van de loft appartementen.
REDACTIONEEL COMMENTAAR.
Het plan van B&W voor het behoud van de voormalige Melkhal is een prijzenswaardig initiatief. Volgens B&W heeft de melkhal cultuurhistorische waarde en dat onderschrijven wij ten volle. Dat betekent dat de originaliteit van de melkhal zoveel als mogelijk in stand zou moeten blijven. Of de projectontwikkelaar c.q. toekomstig eigenaar daar net zo over denkt is nog maar de vraag. Op basis van het bestemmingsplan worden gemengde functies toegestaan in de Melkhal. Met het concept als “Lobby van Enschede’ wordt ingezet op een mix van functies op het gebied van werken, ondernemen, horeca, bedrijven en detailhandel in de Melkhal. Dat klinkt ambitieus en daar ontbreekt het in Enschede nog wel eens aan dus wat ons betreft Chapau.
Maar aangezien het hier geen gemeentelijk monument betreft is de kans reel dat achteraf zal blijken dat restauratie en ontwikkeling voor de projectontwikkelaar te complex en/of te duur is en dan dreigt sloop alsnog. De Melkhal mist de status van gemeentelijk monument en mede daardoor ontbreekt het dus aan een optimale bescherming voor sloop naar de toekomst.
Wij vragen ons af waarom de gemeente voor dit historisch belangrijk gebouw hier geen monument status verleend. Dat zou een krachtig signaal zijn om behoud van cultureel erfgoed serieus te nemen.

2024

2024

2024