Legionella besmetting voorkomen is beter dan genezen.

 

        Wat kunt u als monumenteigenaars doen om Legionella infecties te voorkomen.

Eigenaars of beheerders van zogenaamde ‘prioritaire instellingen’ hebben wettelijke verplichtingen met betrekking tot preventieve maatregelen ter bestrijding van Legionella. In principe vallen Rijks en gemeentelijke monumenten niet onder deze verplichting maar toch is risico inventarisatie en preventie van belang omdat het kan voorkomen dat niet alle watertappunten in een monument regelmatig worden gebruikt.
Wat is legionella?
Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink) water. De bacterie vormt een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. Dit is vooral het geval in water met een temperatuur tussen 20 en 50°C, in water dat stilstaat (bijvoorbeeld in leidingen die weinig gebruikt worden) en als er een slijmlaag (biofilm) en voedingsstoffen zoals ijzer in een watersysteem aanwezig zijn. Mensen die worden besmet met legionellabacteriën kunnen een ernstige longontsteking (de veteranenziekte) krijgen. Besmetting vindt plaats via het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water (aërosolen) die door verneveling van water in de lucht kunnen komen. Bijvoorbeeld bij het douchen. De meeste mensen worden niet ziek na blootstelling. Maar zware rokers, mannen, mensen boven de 50 jaar, mensen met longziekten en mensen die geneesmiddelen gebruiken die hun afweer verstoren, lopen een groter risico om ziek te worden. De ziekte Legionellose (infectie met legionella) is niet overdraagbaar van de ene mens op de andere. Toch zijn er ieder jaar nog tientallen doden te betreuren door Legionella.

  • Om de groei van legionellabacteriën te verminderen of te voorkomen is het belangrijk om watertappunten die niet regelmatig worden gebruikt periodiek [1 x per week]  minimaal 10 minuten te laten doorspoelen. Legionellabacteriën groeien het hardst bij een temperatuur tussen 25 en 50 °
  • Bij langdurige verbouwactiviteiten van sanitaire ruimten is het belangrijk om alle waterleidingen bij ingebruikname goed door te spoelen.
  • De koud water temperatuur dient onder 25 °C te blijven om bederf en legionellagroei tegen te gaan. 
  • Warmwater leiding mag een koud water leiding niet opwarmen.  In dat geval gelden er tussen die leidingen minimale afstanden om ongewenste opwarming te voorkomen. Om kruisingen te voorkomen en de minimale afstanden te waarborgen worden de waterleidingen aangelegd in bijvoorbeeld koele plafond of vloerstroken.
  • Soms zijn CV- en waterleidingen in dezelfde leidingschacht gepland. Zonder extra maatregelen leidt dit ook tot opwarming van de waterleiding.
  • Overbodige stukken leidingen worden vaak niet verwijderd maar afgedopt, waardoor dode uiteinden ontstaan. Een ideale plek voor de Legionella bacterie.
Hebt u twijfels over de waterleidingen in uw pand? Neem dan contact op met een erkende installateur voor een controle en een risicoanalyse.