Landgoed Het Stroot

Foto: Marlies Enklaar.

Landgoed Het Stroot is gelegen in het buurtschap Twekkelo ten noorden van het dorp Boekelo aan de Strootsweg 401 in Enschede. Het totale landgoed is 70 hectare groot, waarvan 7 hectare natuurgebied is en 15 hectare landbouwgrond, waaronder esgrond en weilanden. Daarnaast maken een heideveld met ven en bossen met naaldhout deel uit van het landgoed. Het Stroot was vanouds een gewaard erf in de marke Twekkelo. Al is 1338 wordt het genoemd als ‘Thon Strode’ oftewel ‘to den Strode’, wat eigenlijk wil zeggen: in het natte kreupelhout. Er stromen twee beken door.
De op het landgoed gelegen villa is met enkele bijgebouwen en de omringende tuin aangewezen als Rijksmonument. Tot de buitenplaats behoren, behalve de villa, onder andere een zeventiende-eeuwse toegangspoort, een koetshuis, een boerderij en een achttiende-eeuwse houten schuur.

Zomer op Het Stroot 1892 – 1894

 

Ontstaansgeschiedenis

Het landgoed werd in 1819 gesticht door Johanna Berendina Roessingh, geboren van Heek. Volgens overlevering heeft zij er een theekoepel gebouwd, maar hiervan zijn geen bewijzen. Toen haar neef Gerrit Jan van Heek het landgoed in 1865 kocht op de veiling van haar nalatenschap, stond er inmiddels een ‘zeer logeabel heerenhuis’ met daarbij een tuin, een vijver en ‘wandelingen’. Daarvan moeten wij ons niet te veel voorstellen: het was een klein en zeer eenvoudig zomerverblijf. In 1884 werd het huis aan de westzijde met een paar meters vergroot. Pas vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw kreeg het zijn huidige verschijningsvorm en werd het geschikt gemaakt voor permanente bewoning (met waterleiding, verwarming en sanitair). In 1921-22 voegde de architect Reijgers een neoclassicistische ingangspartij en – aan de oostzijde – een serre met daarboven een fraaie loggia toe.
Op dit moment is het landgoed eigendom van A.H. (Arnold) Enklaar en zijn zuster M.E.A. (Marlies) Enklaar, de achterkleinkinderen van Gerrit Jan van Heek.

 

De indrukwekkende toegangspoort van Bentheimer en Baumberger steen is in renaissancestijl vormgegeven. Hij dateert vermoedelijk van rond 1615. Kenmerkend zijn de koppen van mensen, dieren en monsters rond de boog. De poort is afkomstig van het voormalige Huis te Hengelo, een havezate die in 1821 werd gesloopt. Aanvankelijk werd de poort gekocht door de eigenaars van herberg de Klomp in Enschede waar hij meer dan 80 jaar een plaats heeft gehad. In 1902 heeft Gerrit Jan van Heek hem gekocht en verplaatst naar de oprit van Het Stroot.

De ontvangsthal in de jaren zeventig. De eikenhouten lambriseringen, balken aan het plafond en geweien aan de muur roepen de sfeer van vroeger tijden op.

Exploitatie en beheer
De huidige eigenaars en beheerders van landgoed Het Stroot, mw. Marlies Enklaar en dhr. Arnold Enklaar, zien het als een belangrijke taak om het landgoed met villa, park, bijgebouwen en gronden in een verantwoorde staat van onderhoud te houden. Het huidige beheer is erop gericht de bijzondere eigenschappen van Het Stroot blijvend in stand te houden. Door een veelzijdige aanpak wordt getracht de onderhoudskosten structureel te kunnen financieren. Zo levert het koetshuis, dat een paar jaar geleden is gerestaureerd en verbouwd tot kantoorpand, huuropbrengsten op.
De plannen voor de aanleg van de Twekkelerhof – een zestal hoogwaardige woonhuizen op het landgoed – is eveneens een voorbeeld van vernieuwd beheer van cultureel erfgoed. Dit exploitatiegerichte beheer kan de continuïteitsdoelstellingen van het landgoed naar de toekomst mogelijk waarborgen. Het beheer van het landgoed gaat volgens de heer Enklaar in nauwe samenhang met natuurbeheer. Binnen het landgoed bevinden zich rustgebieden voor het wild, mede omdat de bewegingsvrijheid van de fauna de laatste decennia sterk is ingeperkt.
Volgens de heer Enklaar is kennis en informatie-uitwisseling omtrent het beheer van het landgoed van essentieel belang. Onder andere de Vereniging Overijssels Particulier grondbezit speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van het beheer. Maar ook periodiek overleg met provinciale en gemeentelijke instanties vormen een belangrijke schakel in het totale beheer en de plaats die het landgoed inneemt binnen Twekkelo en de regio Twente.
De Twekkelerhof
Inmiddels heeft de heer Enklaar nieuwe plannen ontwikkeld om de komende jaren een zestal [senioren]woningen te realiseren op het landgoed: de Twekkelerhof. Een buitenkans voor mensen die graag in de natuur willen wonen, want het aanbod op dit gebied is klein. Architect Fred Hofman uit Amsterdam heeft daarvoor de eerste schetsontwerpen gemaakt, en momenteel vindt hierover overleg plaats met diverse partijen. Of de realisatie van dit project inderdaad doorgang zal vinden, hangt onder andere af van de goedkeuring tot wijziging van het bestemmingsplan. De heer Enklaar is zich bewust van de kwetsbaarheid van dit natuurgebied en hecht eraan om het landgoed met respect een verantwoorde nieuwe invulling te geven.

 

Bronnen:
Mevrouw M. E.A. Enklaar, menklaar@xs4all.nl en Dhr. A. H. Enklaar [eigenaars Het Stroot]
Landgoed Het Stroot.
Wikipedia.
Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Erfgoed installaties.
Monumentale bomen [Dhr. Windemuller]
Stichting Textielhistorie Twente.
Foto’s
Foto archief van Heek – van Hoorn.- stichting cultureel erfgoed Enschede

In onderstaande publicatie zijn de gebeurtenissen vastgelegd over de periode van de Tweede Wereldoorlog op Het Stroot.

landgoed Het Stroot

Entree Landgoed Het Stroot