Het reinigen van gevels
HOE KIJKT DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED AAN TEGEN GEVELREINIGING EN WELKE HISTORISCHE ASPECTEN SPELEN EEN ROL ?
Het reinigen van gevels vindt in toenemende mate plaats. Het zou een trend genoemd kunnen worden vanwege enerzijds de wens de schoonheid van het monument te accentueren en anderzijds de noodzaak een gevel van kladwerk en graffiti te ontdoen. In een klein aantal gevallen is er sprake van een instandhoudingstechnische noodzaak: het verwijderen van een verontreiniging die op termijn
tot schade van gevelmateriaal leidt.
Volgens de Monumentenwet 1988 zijn monumenten ouder dan vijftig jaar en zijn zij van algemeen belang om hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.
Gevelreiniging brengt in alle gevallen een zeker schaderisico met zich mee. Voor het uitvoeren van gevelreiniging – en het reinigen van andere exterieurdelen – bij beschermde monumenten is daarom een vergunning ex art. 11 van de Monumentenwet 1988 vereist.
Dat bij het reinigen van een gevel tot op zekere hoogte ook sprake is van wijziging van het monument in fysieke en esthetische zin, benadrukt die vergunningnoodzaak.
De ouderdom van een monument mag afgelezen kunnen worden. Het patina dat zich in de loop van de geschiedenis op de gevel heeft gevormd, is een weerslag van de tijd en vormt juist een waarde die behouden dient te worden. Ook vage resten van een kleurige afwerking die ooit de gevel sierde, maken deel uit van de geschiedenis van het monument en zijn daardoor een waardebepalende factor.
Uit de praktijk blijkt dat als gevolg van reiniging regelmatig schade ontstaat. De noodzaak om te reinigen is meestal niet aanwezig. Wanneer er toch goede redenen bestaan om te reinigen, is het van groot belang voor het monument en het milieu dat de reiniging veilig en verantwoord wordt uitgevoerd. Deze brochure geeft het standpunt van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed over dit onderwerp, gaat in op een aantal aspecten van gevelreiniging en geeft een stappenplan voor het uitvoeren van een reiniging.
Lees hier de volledige brochure: Reinigen-van-gevels-2e-druk-2001-1