REGELGEVING
De problematiek van brandveiligheid van kerkelijke gebouwen is regelmatig behandeld in het maandblad Kerkbeheer van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer.
Om de plaatselijke kerkrentmeesters op dit terrein wat duidelijke informatie te bieden, is deze handreiking opgezet. Het is geen samenvatting van eerder verschenen publicaties, maar meer bedoeld om nog eens enkele hoofdlijnen aan te geven waarop gelet moet worden.
Onder verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd eind mei 2004 een boek over de veiligheid in kerkelijke gebouwen uitgegeven, dat vervolgens aan alle colleges van kerkrentmeesters is toegezonden.
Ook voor kerkelijke gebouwen is volgens de Arbowetgeving een veiligheidsplan vereist. Voor de wet- en regelgeving is het bouwbesluit van toepassing. Hierin is duidelijk onderscheid met betrekking tot bestaande bouw en nieuwbouw.
Voor monumenten heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg informatiebladen beschikbaar.
Aan de helpdesk van VROM kunnen vragen worden voorgelegd.
Lees hier de notitie over brandveiligheid en ontruiming van kerkgebouwen: Notitie-Brandveiligheid-en-Ontruiming-kerkgebouw
Video: Brand in de kerk in West Kapelle.