Bestrating Usseler Es.

with Geen reacties

Een groot deel van de oorspronkelijke Waaltjes zijn al verwijderd.

Augustus 2019.
Hoe zou het toch komen dat de gemeente Enschede het maar niet lukt om zich bewust te zijn van genomen besluiten die betrekking hebben op de historie en het cultureel erfgoed van Enschede. Kennelijk kunnen ambtenaren bij het uitvoeren van taken zonder hoor en wederhoor handelen. Bewoners waren niet vooraf op de hoogte gesteld, evenals de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es. Deze week was het dus weer raak op de Usseler Es.
Een cultuurhistorische klinkerstraat op de Harberinksweg die er waarschijnlijk al meer dan honderd jaar ligt werd van de ene op de andere dag verwijderd om plaats te maken voor splinternieuwe bestrating. Er kan of liever gezegd er kon door ambtenaren geen verband
worden gelegd tussen de landschappelijke waarden van de Usseler Es en de daar aanwezige bestrating. Bestrating die onderdeel uitmaakt van een uniek gebied waarvan de huidige bestemming landbouw is.
Mede dank zij oplettende burgers en Gerrit Bijvank, voorzitter van de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es is het werk nu direct stilgelegd met de eis om de bestrating weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De speculaties over waar de originele waaltjes nu zijn komt goed op gang maar doet eigenlijk helemaal niet terzake. Het is aan de verantwoordelijk wethouder om nu maar eens laten zien wat de Usseler Es waard is. Ons advies aan de gemeente Enschede is “blijf nu eindelijk eens van de Usseler Es af” en koester het als een uniek en waardevol landschappelijk gebied voor Enschede, dat we aan volgende generaties op verantwoorde wijze kunnen doorgeven.

De Harberinksweg met de originele bestrating met karrespoor is onlosmakelijk verbonden met de Usseler Es. Het proefstuk betonklinkers moet toch de vraag oproepen "past dit eigenlijk wel". Kennelijk roept het die vraag jammer genoeg bij ambtenaren niet op.

september 2019.
De affaire over de klinkerbestrating aan de Harberinksweg krijgt nog een staartje. Gemeenteraadslid Margriet Visser ( Enschede Anders) heeft het onderwerp geagendeerd in de  Stadsdeelcommissie West van de gemeenteraad op 1 oktober 2019. Jurgen van Houdt de verantwoordelijk wethouder heeft zo zijn eigen visie op deze affaire.
  • De oude weg is niet meer veilig voor weggebruikers.
  • Niet meer bestand is tegen verkeersbelasting,
  • De weg veel onderhoud vergt.
  • Het handmatig herstellen van de oude klinkers is buitengewoon arbeidsintensief.
In de structuurvisie van de Usseler es staat dat het gebied van grote historische betekenis is maar daarover zegt Jurgen van Houdt gemakshalve helemaal niets. En de bedachte argumenten gaan totaal voorbij aan de landschappelijke betekenis van de Usseler Es.  De wethouder heeft inmiddels een gesprek gehad met de buurtbewoners maar de conclusie is wel dat de werkzaamheden op 3 september worden hervat nadat aanvankelijk het werk was stilgelegd. Het wegenbeleidsplan van de gemeente Enschede heeft kennelijk de hoogste prioriteit.
Op 4 september 2019 heeft de stichting cultureel erfgoed Enschede de leden van de Enschedese gemeenteraad een schrijven doen toekomen over de verwijdering van de historische bestrating.
Klik HIER 
Op 9 september j.l. hebben vijf raadsfracties vragen gesteld aan wethouder Jurgen van Houdt over de herbestrating van de Harberinksweg. Volgens de wethouder kunnen de originele waaltjes worden teruggeplaatst voor een bedrag van € 200.000,= Volgens ons een negatief principe van wederkerigheid want nu wordt de bal bij de gemeenteraad neergelegd in plaats dat Jurgen van Houdt zelf met een oplossing komt. Het waren zijn ambtenaren die sloop van de bestaande bestrating zonder enig pardon hebben weggehaald.
Volgens van Houdt is in overleg met een landschapsarchitect niet gekozen voor asfalt. Die landschapsarchitect heeft het dus ook niet begrepen want vervanging van de bestaande waaltjes tast onherhoepelijk de landschappelijke kwaliteit aan en dat is nu precies waar het om gaat.
Volgens de wethouder is hij nog in overleg met omwonenden over het type steen en de wijze waarop deze wordt gelegd.
Op 11 september 2019 komt de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseler Es met het bericht dat mogelijke juridische stappen tegen de gemeente Enschede worden onderzocht. De voorzitter van de VBU Gerrit Bijvank is ervan overtuigd dat de gemeente Enschede onrechtmatig heeft gehandeld.
Op 12 september 2019 vraagt het raadslid Margriet Visser van Enschede Anders aan het bestuur van de gemeente bewijsstukken voor de herbestrating van de Harberinksweg. Volgens de wethouder zou voor het herbestraten van de oude klinkers aan de Harberinksweg voor een bedrag van € 200.000,= gemoeid zijn.
Op 14 september 2019 komt er een reactie van een ambtenaar van de gemeente Enschede naar aanleiding van vragen van Margriet Visser van Enschede Anders. Er wordt nu een extern adviesbureau ingeschakeld om de zoals de gemeente dat nu noemt “globale kostenraming van € 200,000,= gedetailleerd te onderbouwen”. Kennelijk zijn de rekenmeesters van de gemeente Enschede niet in staat om een gedegen begroting te maken.
Op 18 september 2019. De raad laat zich overtuigen door uitleg wethouder van Houdt. De motie van raadslid Margriet Visser in een extra raadsvergadering is met 15 voor en 23 stemmen tegen verworpen. Viiser had om een extra raadsvergadering gevraagd uit vrees voor eventuele verkoop van de oude klinkers. Wethouder van Houdt stelde de raad gerust met de garantie dat de oude waaltjes beschikbaar blijven. De werkelijke kosten voor herbestrating van het eerste deel zijn nu door buro Aardewerk berekend en komen uit op een bedrag van € 91.000,=  Voor het tweede deel van de herbestrating volgt nog een aanvullende begroting. De definitieve keuze voor de herbestrating is nog in overleg met de omwonenden.
Op 26 september 2019  kunnen omwonenden en erfgoedorganisaties hun zienswijze kenbaar te maken over een zestal proefvakken met bestrating aan de Harberinksweg. Kennelijk is voor wat betreft de gemeente Enschede het in de originele staat terugbrengen van de waaltjes niet de enige optie.
30 september 2019.  De deelnemers aan de schouw hebben zich in meerderheid uitgesproken voor de originele waaltjes die eerder door de gemeente Enschede zijn verwijderd.
Het is nu aan de wethouder en de gemeenteraad of de uitslag van de schouw zal worden uitgevoerd. Naar verwachting zal hierover op korte termijn een besluit worden genomen.
HET SLOTAKKOORD.
Op 7 oktober 2019 meld dagblad TC-Tubantia dat het gemeentebstuur naar alle waarschijnlijkheid op 8 oktober een definitief besluit zal nemen over de keuze van de bestrating. Maar wat verbaasd velen? Het lijkt er op dat er al een keuze voor een nieuw type steen is gemaakt. Vorige week werd er al een pallet met moderne meerkleurige klinkers afgeleverd, zo heeft Alex Barends (een omwonende) geconstateerd. Stadsdeelmanager Bolhuis  kan hierover geen verklaring geven en denkt dat de aannemer het initiatief heeft genomen.
Volgens Alex Barends heeft het allemaal veel te lang geduurd en moet de gemeente nu snel een besluit nemen. Zijn voorkeur gaat uit naar de oude waaltjes.

Op 8 oktober ontvangen omwonenden en erfgoedorganisaties het volgende bericht;
Het besluit dat met de Raad zal worden gedeeld luidt;
‘Het College heeft besloten om de Harberinksweg te herbestraten met nieuwe, getrommelde waaltjes gelegd in een halfsteensverband. Hiermee geeft het College vanuit haar rol duidelijkheid in de situatie rond de Harberinksweg.
Het College neemt dit besluit na afweging van de uitkomst van de gehouden bewoners- en belangenpartijen-schouw en afwegingskaders zoals comfort, kosten, aanzien, onderhoud en levensduur van de weg.
Met dit besluit komt het College tegemoet aan de wens van bewoners om snel duidelijkheid te krijgen en weer snel bereikbaar te zijn.
Ook komt zij tegemoet aan de uitkomsten van de schouw, door te kiezen voor een steen die in beeld nog dichter komt bij de oude vervangen stenen en deze te leggen in het door partijen gewenste halfsteensverband.
Het College hoopt dat, ondanks dat niet alle partijen tevreden zullen zijn met de uitkomst, er nu weer snel rust komt voor de omwonenden van de weg.’
Met de aannemer is afgesproken dat komende maandag, 14 oktober, de werkzaamheden zullen worden hervat.

Ons commentaar,
De waaltjes van de Harberinksweg zijn voor  de gemeente Enschede een hoofdpijndossier geworden. Het blijkt maar weer dat “luisteren naar burgers” een essentieel onderdeel moet zijn als onderdeel van besluitvorming .
Nadat burgers en belangenorganisaties hun protest lieten horen over het verwijderen van de waaltjes aan de Harberinksweg werden de  werkzaamheden aan de Harberinksweg  direct stopgezet. Gebrek aan communicatie, te weinig historisch besef, maar vooral  gebrek aan oplossend vermogen had tot gevolg dat het probleem, de verontwaardiging en de publiciteit hierover  alleen maar groter werd.
De waaltjes bleken te zijn verkocht, een begroting voor herbestrating kwam uit op € 200.000,= er werd een extern bureau ingeschakeld, en werden 6 proefvakken aan gelegd en dat terwijl de wethouder eigenlijk wel kon nagaan dat het handhaven van de bestaande eeuwenoude waaltjes bij iedereen veruit de voorkeur had.   De democratische inhaalslag  heeft ondanks moeite, tijd en geld niet gewerkt.
Onze ervaring is dat omwonenden en belanghebbenden zeker begrip hebben voor een aantal argumenten van de gemeente Enschede. Een goed gesprek vooraf om de bestaande bestrating  te handhaven en daar waar nodig te verbeteren met nieuwe waaltjes was ons inziens zeker een optie geweest.
“Luisteren naar burgers” kan de gemeente Enschede tijd, moeite en geld besparen.  De Harberinksweg is een steen des aanstoots geworden tenzij de gemeente alsnog naar haar burgers wil luisteren.
SCEE

De gemeente Enschede heeft zes proefvakken met verschillende bestrating ter beoordeling laten aanleggen.

Nieuwe getrommelde waaltjes zijn er gekomen

Enschede heeft een Wegen beleidsplan voor de periode 2020 – 2023.
Voor u ligt het vereenvoudigde “Wegenbeleidsplan Enschede 2020 – 2023”. In dit plan geven we de kaders voor het beheer en onderhoud van het product wegen (areaal ca. 8 miljoen m2) in Enschede, waaronder ook de infrastructurele kunstwerken. Met deze kaders spelen we, samen met bewoners en partners, in op de ontwikkelingen en eisen van deze tijd. Ook werken we daarmee aan het versterken van de strategische doelen voor Enschede en geven invulling aan onze wettelijke taken. De ”Financiële verordening gemeente Enschede” vormt mede de aanleiding voor het opstellen van dit wegenbeleidsplan. In deze verordening is vastgelegd dat wij eens in de vier jaar de kaders voor de wegen aan de gemeenteraad aanbieden. Dit wegenbeleidsplan is een opmaat naar de integrale visie openbare ruimte, die in 2020 wordt opgesteld. Daarom is er bewust gekozen voor een richting in een wegbeheersystematiek en kaders die meer aansluiten op de strategische opgaven van de stad. Deze strategische opgaven zullen namelijk ook de basis gaan vormen voor het nog op te stellen integrale visie voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte.
Wilt u het volledige beleidsplan lezen, Klik dan HIER
April 2021.
De gemeente Enschede wil deze maand nog in overleg met aanwonenden van de Harberinksweg om de eeuwenoude bestrating alsnog te vervangen. Het is volgens de gemeente Enschede wel de bedoeling om de huidige klinkers in een nieuw bestratingsplan op te nemen. Naast de bewoners aan de Harberinkshoekweg zullen ook de fietserbond en de erfgoed vereniging Heemschut betrokken worden bij het overleg en zullen een advies geven over het voorlopig ontwerp.
In 2019 was er veel verzet tegen het zonder voorafgaand overleg vervangen van de klinker bestrating op de Usseler es