Beleidsnotities gemeente Enschede
TITELAUTEUR[S]KORTE BESCHRIJVINGDOWNLOAD
Wijziging Verordening op de
gemeentelijke adviescommissie
omgevingskwaliteit Enschede.
Gemeente Enschede juni 2024.De Verordening tot wijziging van de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie
omgevingskwaliteit Einschede.
Bijlage 4, Wijziging verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 2024
Gemeentelijke adviescommissie onder de Omgevingswet 2022Gemeente Enschede
Omgevingsweb
Welke veranderingen vinden plaats m.b.t. de gemeentelijke adviescommissie cultuur in het kader van de nieuwe Omgevingswetgemeentelijke adviescommissies onder de Omgevingswet
Usseler es West. Bestemmingsplan.Gemeente EnschedeVoor het gebied van de Usseler Es geldt momenteel het bestemmingsplan “Usseler es 2008” die het
mogelijk maakt om dit gebied te ontwikkelen als een bedrijventerrein. Naar aanleiding van de meest recente
regionale afspraken rondom het programmeren van bedrijventerreinen in Twente, heeft de gemeenteraad
van Enschede in 2019 besloten om het grootste deel van het bedrijventerrein op de Usseler Es te
deprogrammeren en niet meer in ontwikkeling te nemen.
BESTEMMINGSPLAN USSELER ES WEST
Jaarverslag 2017
Monumentencommissie
Gemeente EnschedeHet jaarverslag werd gemaakt door Robin Veenink (stadsbouwmeester en voorzitter van de monumentencommissie) en Rob Hendriks (stadsbouwmeester hoge beeldregie) en is in augustus 2018 aangeboden aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente EnschedeJaarverslag monumentencommissie 2017

Wegen beleidsplan 2020 - 2023Gemeente Enschede
oktober 2019
Voor u ligt het vereenvoudigde1 “Wegenbeleidsplan Enschede 2020 – 2023”. In dit plan geven we de kaders voor het beheer en onderhoud van het product wegen (areaal ca. 8 miljoen m2) in Enschede, waaronder ook de infrastructurele kunstwerken. Met deze kaders spelen we, samen met bewoners en partners, in op de ontwikkelingen en eisen van deze tijd. Ook werken we daarmee aan het versterken van de strategische doelen voor Enschede en geven invulling aan onze wettelijke taken. Wegen beleidsplan 2020-2023 gemeente Enschede
Monumenten verordening 2010Gemeente EnschedeDe raad van de gemeente Enschede,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988,
besluit
Monumentenverordening-Enschede 2010
Second Opinion Waardestelling BATO TerreinHet Oversticht in opdracht van de gemeente EnschedeSecond Opinion omtrent het voormalige BATO Terrein aan de Javastraat hoek PerikwegWaardestelling BATO terrein second opinion
Bestemmingsplan cultuurhistorieGemeente Enschede
[2016]
Bestemmingsplan kaart cultuurhistorie EnschedeCultuurhistorie gemeente Enschede
Bestemmingsplan cultuur historie
[ontwerp]
Gemeente Enschede
[2016]
De voor “Waarde-Cultuurhistorie” aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor het beschermen van cultuurhistorische waarden, waarbij de
bestemming 'Waarde – Cultuurhistorie' voorrang heeft op de andere daar voorkomende bestemming(en).
Cultuurhistorie Regels
Toelichting bestemmingsplan cultuurhistorieGemeente Enschede
[2016]
Het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” heeft als doel de bestemming van de binnen het plan gelegen gronden en de bouw- en gebruiksmogelijkheden daarvan vast te leggen.
Het voorliggende bestemmingsplan beoogt voor het plangebied "Cultuurhistorie" een planologisch-juridische regeling te geven voor cultuurhistorisch erfgoed. Sinds 1 januari 2012 geldt de wettelijke verplichting om in
een bestemmingsplan aan te geven hoe in dat plan rekening is gehouden met cultuurhistorisch erfgoed. Deze verplichting is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Cultuurhistorie Toelichting
Naoorlogse monumenten in EnschedeHet Oversticht in opdracht van de gemeente Enschede.
Sinds 2003 heeft de gemeente Enschede actief beleid geformuleerd
voor haar gebouwde erfgoed.
Rapportage naoorlogse monumenten Enschede
Toelichting bestemmingsplan stadscentrum
2006
Gemeente Enschede
[2011]
De Stationsomgeving is onderdeel van het programma Spoorzone. De Spoorzone wil een
brugfunctie vervullen in meerdere betekenissen.
Toelichting bestemmingsplan Stadscentrum 2006
Herbestemming industrieel erfgoed de RoombeekHet Oversticht, Zwolle
[2010]
In Overijssel zijn tal van sporen van een rijk en bloeiend industrieel verleden te vinden.
Sporen zoals (delen van) fabrieksgebouwen, maar ook andere elementen zoals
installaties, spoorlijnen, kademuren, weegbruggen enz. Je ziet ze zowel in de stad als in het ommeland.
Erfgoed Roombeek
Beleidsnota Erfgoed 21Gemeente Enschede
[2012]
Deze beleidsnota over Monumenten en erfgoed is opgesteld in opdracht van het
college van B&W en ten behoeve van de gemeenteraad.
Beleidsnota Erfgoed 21
Discussienota Monumenten en ErfgoedGemeente Enschede
Deze discussienota over Monumenten en erfgoed is opgesteld in opdracht van het
college van B&W en ten behoeve van de gemeenteraad.
Discussienota Monumenten en erfgoed
Voorstel aan gemeenteraad "Beleidsnota Erfgoed 21"B&W Enschede
[2012]
1. Vast te stellen de nota “Erfgoed 21” , betreffende de vernieuwing van het beleid voor monumenten en erfgoed vast te stellen. 2. Bij het thema “”Beleven” voor wat betreft de beleidsoptie “Verbetering digitale informatievoorziening” te kiezen voor de Variant Plus. Raadsvoorstel Erfgoed november 2012
Herontwikkeling van industrieel erfgoedFaculteit MB, Universiteit Twente
M. Langereis
[2014]
Vervallen monumenten als aanjager voor vernieuwing
Onderzoek naar bestuursstijlen van de gemeenten Enschede en Deventer
Herontwikkeling industrieel erfgoed
Waardestelling voormalige AmbachtschoolHet Oversticht Zwolle
In opdracht van de gemeente Enschede
[2011]
Opdracht De gemeente Enschede is eigenaar van de oude Ambachtsschool aan de Boddenkampsingel
en denkt erover om het pand, wanneer de school het gaat verlaten, te verkopen en zo
geschikt te maken voor hergebruik.
Waardestelling Ambachtsschool Enschede
Sloopvergunning WaardenkaartGemeente Enschede, Monumentenloket
[2016]
Bij veel Enschedese burgers is er de laatste jaren nogal wat verontwaardiging ontstaan als het gaat om het slopen van monumentale gebouwen. Wat echter veel Enschedeërs niet weten is dat er een zorgvuldige procedure wordt gevolgd waarbij “deskundigen” een
beoordeling maken of een gebouw wel of niet gesloopt mag worden.
Sloopvergunning-waardenkaart
Cultuur Historische waardenkaartGemeente Enschede
[2016]
Registratie op een digitale kaart van cultuur historische waarden in EnschedeCultuur historische waardenkaart gemeente Enschede
Overzicht Rijks en gemeentelijke documenten in de gemeente EnschedeGemeente Enschede
[2014]
Registratie van Rijks en gemeentelijke monumenten in EnschedeOverzicht-monumenten-Enschede
Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente Enschede op Rijks en gemeentelijke monumentenGemeente Enschede
Monumentenloket
Toezicht en HandhavingsbeleidToezicht en handhaving door Gemeente Enschede op monumenten
Gemeentelijk rioleringsplan
2016 - 2020
Gemeente EnschedeRiolering in Nederland en in Enschede.
Riool plan Enschede 2016
Ontwerp Actieplan omgevingslawaai 2018-2023
(rijdend weg- en railverkeer en industriegebieden)
Gemeente Enschede
Gemeente Enschede 2017Voor u ligt het actieplan omgevingslawaai voor de periode 2018 tot 2023. Met dit plan worden
stappen gezet om de geluidsbelasting in de gemeente te reduceren.
ontwerp actieplan na B&W
Nota Onzelfstandige bewoning Gemeente Enschede
2017 vastgesteld
Onderdeel van de HuisvestingswetNota Onzelfstandige bewoning
Concept structuurvisie CultuurhistorieGemeente EnschedeVoorstel B&W aan gemeenteraad inzake Cultuur historische waardenkaart etc.[Concept structuurvisie cultuurhistorie Enschede.