Het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” heeft als doel de bestemming van de binnen het plan gelegen gronden en de bouw- en gebruiksmogelijkheden daarvan vast te leggen.
Het voorliggende bestemmingsplan beoogt voor het plangebied "Cultuurhistorie" een planologisch-juridische regeling te geven voor cultuurhistorisch erfgoed. Sinds 1 januari 2012 geldt de wettelijke verplichting om in een bestemmingsplan aan te geven hoe in dat plan rekening is gehouden met cultuurhistorisch erfgoed.
Deze verplichting is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Lees verder

 

Lees hier de volledige versie van"Bestemmingsplan Cultuurhistorie"  Cultuurhistorie_Toelichting