WET & REGELGEVING

Op 01 januari 2016 is de nieuwe erfgoed wet van kracht.

 

Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed.

 

Klik HIER voor inzage in de nieuwe concept wetgeving.

 

 

 

 

 

Asbestdaken vanaf 2024 verboden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.

 

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

 

Inventarisatie.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Gezondheid en kosten.

De ministerraad heeft ingestemd met het verbod, dat is voorgesteld door staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Daarnaast zorgt het opruimen van bij brand verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.

Bron: Rijksoverheid.

 

 

Vergunningsvrije werkzaamheden aan Rijksmonumenten.

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht?

Wilt u het pand opknappen, verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden.

Sinds 1 januari 2012 zijn onderhoudsklussen als het overschilderen

van deuren en ramen in dezelfde kleur, en het vervangen van slechte dakpannen vergunningvrij. En de bruine keukenkastjes en dito tegeltjes uit de jaren 70 mag u ook zonder vergunning vervangen. Maar het hele pannendak vernieuwen

mag weer niet. Waar ligt precies de grens? In deze brochure staat wat wel en niet zonder vergunning mag.

Klik HIER voor het informatieblad van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

 

 

Herontwikkeling industrieel erfgoed.

 

Veel industrieel erfgoed wordt bedreigd door verloedering en verval doordat de oorspronkelijke functie is weggevallen. De verloedering en verval van industrieel erfgoed is een probleem omdat veel mensen en organisaties industrieel erfgoed waardevol vinden om te behouden voor de toekomst.

In deze scriptie is de rol van gemeenten onderzocht, omdat zij waarschijnlijk de grootste invloed kunnen uitoefenen, én profiteren van de bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving en sterke identiteit. De onderzoeksvraag vloeit daaruit voort: Welke bestuursstijlen hanteren de gemeenten Enschede en Deventer op het gebied van herontwikkeling van industrieel erfgoed, en is er sprake van een consistente stijlkeuze? Om deze vraag te beantwoorden is een multiple casestudy uitgevoerd waarbij kwalitatieve data is verzameld door middel van een documentenstudie en semi gestructureerde interviews. De vooraf verwachte heldere verschillen in gehanteerde bestuursstijl zijn niet aanwezig. Dit komt vooral door verplichtingen die het Rijksbeleid schept voor het gemeentelijk beleid. Daarnaast kunnen en willen gemeenten niet over alle middelen beschikken, waardoor zij wel moeten samenwerken met andere partijen om hun doel te bereiken.

Op basis van de analyse van beleid en projecten wordt geconcludeerd dat de gemeente Enschede een faciliterende bestuursstijl hanteert en Deventer een samenwerkende of faciliterende stijl, waarbij beide gemeenten een consistente stijlkeuze kennen.

Download HIER de Bachelor opdracht van mevrouw M. Lagereis.

 

Trouwlocaties in Enschede.

 

Met enige regelmaat ontvangen wij vragen over mogelijke trouwlocaties bij een monument. In Overijssel zijn een tiental locaties die als trouwlocatie beschikbaar zijn. Het betreft hier kastelen, landhuizen en Havezaten waarvan de locatie geschikt gemaakt is voor trouwpartijen.

In enkel gevallen kunnen er alleen foto’s worden gemaakt en soms is het mogelijk om de hele bruiloft hier te vieren.. Wij hebben een overzicht gemaakt van alle bekende trouwlocaties in Overijssel.

De gemeente Enschede heeft voor trouwlocaties een eigen beleid ontwikkeld dat overigens binnenkort zal worden herzien. Er zijn in Enschede eenmalige en permanente trouwlocaties die met instemming van de gemeente Enschede kunnen worden gebruikt voor een huwelijksvoltrekking.

De materiële voorwaarden worden vastgelegd in het met de eigenaar/verhuurder van de locatie en de gemeente Enschede te sluiten ‘gebruikersovereenkomst trouwlocatie’.

Wilt u meer informatie of uw monument geschikt is als trouwlocatie? Neem dan contact op met de heer R. Veldboer van de gemeente Enschede die u alle informatie over dit onderwerp kan verstrekken.

T: 053-4818932.

E: r.veldboer@enschede.nl

 

Bijlagen;

 

Richtlijn trouwlocaties gemeente Enschede.

 

Trouwlocaties in Overijsselse monumenten.

 

 

 

Subsidie instandhouding. BRIM

 

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW ) heeft op basis van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim) sinds 2006 verschillende subsidies verleend aan eigenaren van rijksmonumenten.

Eén van deze subsidies betreft een instandhoudingssubsidie voor een periode van zes jaar. Eigenaren van niet-woonhuizen kunnen op basis van een instandhoudingsplan subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het jaar voorafgaand aan de instandhoudingsperiode.

Aangewezen Organisaties voor Monumentenbehoud (AOM), Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM) en decentrale overheden komen ook in aanmerking voor instandhoudingssubsidie voor woonhuizen die zij in bezit hebben.

De inrichting van de instandhoudingsregeling is vanaf de invoering in 2006 een aantal keer aangepast. De aanpassingen in 2011 en 2013 waren relatief ingrijpend, waardoor het lastig is om gegevens uit verschillende jaren te vergelijken. Sinds 2013 is er geen aanpassing meer geweest.

 

 

Lees HIER het overzicht van de subsidieregeling van 2006 tot en met 2015

 

 

Het wettelijk stelsel van de monumentenzorg.

 

In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde monumenten (daaronder begrepen ‘groene’ monumenten) en archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument. De Monumentenwet 1988 heeft niet alleen betrekking op de aanwijzing van rijksmonumenten, maar ook op bescherming van stads- en dorpsgezichten en op de omgang met archeologische waarden en opgravingen.

 

Aanwijzing rijksmonumenten

 

Stads- en dorpsgezichten Vergunningen

 

Het vergunningstelsel voor gebouwde monumenten – waartoe ook tuinen en parken worden gerekend – is sinds 1 oktober 2010 ondergebracht in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hierin is het stelsel van de omgevingsvergunning opgenomen. Voor alle monumenten behalve de archeologische rijksmonumenten is een omgevingsvergunning vereist.

 

Zowel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht als de Monumenten wet 1988 bevatten een vergunningplicht met betrekking tot onder meer het wijzigen, verstoren, slopen of verplaatsen van een beschermd monument. Het is strafbaar als deze activiteiten zonder vergunning worden uitgevoerd. Een vergunning moet vooraf worden aangevraagd. Voor gebouwde monumenten is bijna altijd de gemeente bevoegd om hierop te beslissen. Bij bovengemeentelijke belangen is dat de provincie of de minister van Infrastructuur en Milieu.

 

Omgevingsvergunning

 

Wat betreft de gebouwde monumenten hebben gemeenten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een belangrijke verantwoordelijkheid voor de monumentenzorg. Zij hebben als taak om eigenaren en beheerders van monumenten te informeren en te begeleiden bij eventuele gewenste wijzigingen van hun monument(en).

 

Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn diverse onderdelen van de Monumentenwet 1988 aangepast. Naast de overheveling van het vergunningstelsel voor gebouwde monumenten naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn er nog enkele wijzigingen. Zo zijn de handhavingsbepalingen verhuisd naar hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is de strafbaarstelling geregeld in de Wet op de economische delicten.

Subsidie

 

De Monumentenwet 1988 vormt de basis voor de subsidieregelingen voor instandhouding en restauratie van rijksmonumenten. Daarnaast is een aantal beleidsregels vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de Monumentenwet 1988.

 

 

 

Wetten en regelingen

 

 

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.