FIANCIEN

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.

Zoeken

Subsidie herbestemming.

 

Aanvragen subsidie herbestemming vanaf 1 oktober 2015 mogelijk

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar. Subsidie aanvragen: van 1 oktober t/m 30 november

Subsidie voor onderzoek

Eigenaren en belanghebbenden kunnen in deze periode subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar.

Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen

Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting/offerte opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem) meesturen. U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer lezen en aanvraag voorbereiden

Meer over deze subsidieregeling leest u op: www.monumenten.nl/subsidieherbestemming.

U vindt hier ook het aanvraagformulier, een toelichting en het begrotingsmodel (voor onderzoek) dat u vanaf 1 oktober kunt indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Subsidieregeling voorkomt leegstand

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend).

2,4 miljoen euro voor herbestemmingssubsidie

Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.

 

Download HIER de informatie flyer

Bron: Rijksoverheid.

 

 

SUBSIDIE HERBESTEMMING CULTUREEL ERFGOED.

 

Vanaf 01 januari 2015 kunt u een aanvraag indienen. Het subsidieplafond voor 2015 is inmiddels bereikt.

 

U kunt subsidie aanvragen voor het opstellen of uitvoeren van een transformatieplan voor een in cultuurhistorisch opzicht waardevol gebouw of bouwwerk.

Het transformatieplan wordt opgesteld aan de hand van de "checklist transformatieplan cultureel erfgoed”.

 

Voorwaarden

 

Een aanvraag voor subsidie voor het opstellen van een transformatieplan voldoet aan de volgende criteria:

 

-de activiteit heeft betrekking op een in cultuurhistorisch opzicht waardevol gebouw of bouwwerk;

-ontwerpende partijen van het transformatieplan zijn professionals met relevante expertise;

-de subsidie kan niet gestapeld worden met andere subsidies voor het opstellen van een transformatieplan of het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van herbestemming.

 

Een aanvraag voor subsidie voor de uitvoering van een transformatieplan moet voldoen aan de volgende criteria:

 

-het project is gebaseerd op een transformatieplan;

-de noodzakelijke vergunningen zijn verkregen;

-Indien de verleende subsidie een steunmaatregel is, dan moet de subsidie voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening.

 

De volledige regeling vindt u in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011, paragraaf 4.21.

 

Aanpak

 

U maakt gebruik van het aanvraagformulier. Bij de aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 

-Kaarten en fotomateriaal van het betreffende erfgoed en het gebied waarin het is gelegen;

-Een beknopte toelichting over de aanwezige cultuurhistorische waarden;

-Documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende gemeente instemt met het opstellen van het transformatieplan;

- Informatie over opleiding en ervaring van de deskundigen die het project begeleiden.

 

Bij een aanvraag om subsidie voor het uitvoeren van een transformatieplan stuurt u ook het transformatieplan mee.

 

Termijn

 

Vanaf 1 januari 2016 kunt u weer aanvragen indienen.

Wet- en regelgeving

 

Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011

Algemene subsidieverordening Overijssel 2005

Algemene Wet Bestuursrecht hoofdstuk 4, Bijzondere bepalingen over besluiten titel 4.2 subsidies

 

Maximale bijdrage

 

De subsidie voor het opstellen van een transformatieplan bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro per transformatieplan.

 

De subsidie voor het uitvoeren van een transformatieplan bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 100.000 euro per transformatieplan.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze regeling in 2015 is 507.000 euro.

Voor alle informatie over aanvraagformulieren etc. klik HIER

 

Klik HIER voor de Checklist “Transformatieplan cultureel erfgoed”

Cultureel erfgoed Enschede dé website met informatie over monumenten van Enschede.

een productie van Real Estate Advies.

Stichting Cultureel Erfgoed Enschede.

Hét kennis en informatieplatform voor gemeentelijke en Rijks monumenten in Enschede.